SAFE Info 08.05.19 – Litt info/Some Info

SHei alle,
her er litt SAFE info fra oss på land.

SAFE Transocean: I følge SAFE Sentralt sine offisielle tall så er SAFE Transocean 707 yrkesaktive medlemmer pr. 8. mai. Vi har forhandlet frem slik  at vi driver klubben med 3 heltidsansatte på land + en timebank på 500 timer ut 2018. 
6G saken: Bedriften har informert om at utbetaling + morarenter i 6G saken blir utbetalt 20.juni. 
Skattesaken Spitsbergen: Her er samme rådet som tidligere ikke betal. 

SAFE Landsmøte: Årets landsmøte vil avholdes 5.og 6. juni i Stavanger.SAFE Transocean vil være representert med 6 delegater + 1 delegat i forbundsstyret. 
Lønnsoppgjøret 2019: Lønnsoppgjøret I Norges Rederiforbund området (NR) er i år i fra 27. – 29.mai i Oslo.Årets oppgjør er et mellomoppgjør og forhandlingene vil dermed dreie seg om lønnsvekst og tekniske tillegg. På tariffkonferansen som ble gjennomført så er målet å få til en real lønnsvekst som gjenspeiler bransjen i dag.  Bedre tider enn på lenge med oppbemanning i flere bedrifter.SAFE Transocean vil bli representert ved Steinar Nesse og Egil Bjørgås.
Riggbesøk: I forbindelse med at TO Artic ligger på Westcon i Ølen har SAFE gjennomført flere riggbesøk.Å være synlig ute i feltet på riggene og på utreisemøtene vil bli høyt prioritert.Vi kommer til å besøke både TO Norge og TO Spitsbergen flittig i forbindelse med kommende verkstedsopphold på Westcon i Ølen.Allerede i mai planlegges det også være synlig på heliportene i Bergen, Kristiansund og Brønnøysund. Oppsett på riggbesøkene kommer vi tilbake med info om.
Velkommen ombordmøte: Bedriften ved Rune Kvaal informerte fagforeningene på månedsmøte om at velkommenombordmøtene på Transocean riggeneer omgjort til et frivillig møte og dermed kompenseres det ikke med overtid. 
SAFE Effekter: Skjorte og klokke vil bli sendt ut til vært medlem på riggene ila mai og juni. Penner og tallybøker vil også bli sendt ut til alle riggene.   


Hi all,
some SAFE information from the office.

 SAFE Transocean: According to SAFE Central’s official figures, SAFE Transocean is 707 active members from May 8th.We have negotiated so that we run the club with 3 full-time employees on land + an hourly bank of 500 hours out 2018.
6G case: The company has informed that payment + default interest in the 6G case will be paid on 20 June.

Tax cases Spitsbergen: Here, the same council as previously, do not pay.
SAFE annual Meeting: This year’s annual meeting will be held on 5 and 6 June in Stavanger. SAFE Transocean will be represented by 6 delegates + 1 delegates in the central union board.
Wage negotiations 2019: Salary settlement In the Norwegian Shipowners’ Association area (NR) this year is from 27 – 29 May in Oslo. This year’s settlement is a between settlement and the negotiations will thus be about wage growth and technical additions. At the tariff conference the message was, the goal is to achieve a real wage growth that reflects the industry today. Better times than for a long time with staffing in several companies. SAFE Transocean will be represented by Steinar Nesse and Egil Bjørgås.
Rigg Visit:  connection with TO Arctic’s location at Westcon in Ølen, SAFE has carried out several rig visits. Being visible in the field on the rigs and at the exit meetings will be a high priority. We will visit both TO Norge and TO Spitsbergen frequent in connection with upcoming yard-stays at Westcon in Ølen. In May it is also planned to be visible on the heliports in Bergen, Kristiansund and Brønnøysund. We will come with more info when plans are finalized.
Welcome on board meeting: The company at CEO Rune Kvaal informed the unions on our monthly meeting that the welcome board meetings on the Transocean rigs has been turned into a voluntary meeting and will not be compensated with overtime.
SAFE Effects: Shirt and watches will be sent out to all rigs for distribution to all members in May and June. Pens and tally books will also be sent to all rigs.

Skriv ut siden