Lønns oppgjør / Wage Settlement 2019

 Lønns oppgjør

Det ble brudd i mellom SAFE og Norges Rederiforbund i årets
lønnsoppgjør. Det ble for stor avstand i mellom partene. 
Kommer tilbake med mer info. 

SAFE stilte til lønnsforhandlingene med en forventning om et
resultat som gjenspeiler den utviklingen som bransjen nå er inne i.
Etter flere magre år hvor riggarbeiderne har tatt sin del av ansvaret, med lav lønnsutvikling og kontinuerlig effektivisering, mener SAFE at tiden erinne for en rettferdig fordeling av verdiskapningen.
Underveis i forhandlingene ble SAFE, Industri Energi og DSO enig om å
føre samtaler sammen. Samlet kom vi frem til et felles krav som ble
presentert for NR. Det er stor avstand fra kravet vårt og fremlagt tilbud.
SAFE valgte derfor å bryte forhandlingene.SAFE vil nå søke samarbeid
for å legge en samlet strategi opp mot den kommende mekling.  

https://safe.no/brudd-i-nr-forhandlingene-2/   

Wage settlement
There was a breach between SAFE and the Norwegian Shipowners’
Association in this year’s wage settlement. There was too much distance
between the parties. Coming back with more info.  

SAFE asked for the wage negotiations with an expectation of a
result that reflects the developments that the industry is now in. 
After several bad years in which the rig workers have taken their share
of responsibility, with low wage development and continuous
streamlining, SAFE believes that the time is right for a fair distribution ofvalue creation. During the negotiations, SAFE, Industri Energi and DSO
agreed to keep conversation together. Overall, we came up with a
common requirement that was presented to NR. There is a great
distancefrom our requirement and submitted offers. SAFE therefore
chose to break the negotiations. SAFE will now seek cooperation in order to put an overall strategy against the upcoming mediation. 

Regards
Egil, Steinar  og Knut
SAFE Transocean
Skriv ut siden