Info om Arbeidsavtaler og Riksmekling 07. Juni 19

SAFE TRANSOCEAN INFO:

NYE ARBEIDSAVTALER:

Ang de nye utsendte arbeidsavtalene til tidligere Songa ansatte så trenger ikke bedriften å komme til en enighet med fagforeningenefor å tilby Transocean ansatte nye arbeidsavtaler etter virksomhetsoverdragelsen, dette grunnet at bedriften benytter seg av styringsretten sin.

Derfor er ikke disse nye arbeidsavtalene et sluttresultat av at bedriften og fagforeningene har kommet til en enighet, men et sluttresultat av at fagforeningen har vært med i drøftelsene, har kommet med juridiske innspill og fått gjort en rekke endringer i fra første utkast til utsendt arbeidsavtaleform.

Når bedriften nå har bestemt seg for arbeidsavtalenes form så kan ingen fagforeninger stoppe bedriften i og sende de ut.

Det er heller ingen tvil om at disse arbeidsavtalene også vil bli sendt ut til tidligere Ocean Rig ansatte og til Transocean ansatte som har gammel arbeidsavtale.

Rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelse:

Ut i fra AML KAP 16 og nærmere bestemt KAP 16 – 2 så skal du noe forenklet sagt bevare de samme rettighetene som du hadde før virksomhetsoverdragelsen.

Det vil si at det ikke er rom vesentlige endringer.

16-2. Lønns- og arbeidsvilkår

(le1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Krav etter første punktum kan fortsatt gjøres gjeldende overfor den tidligere arbeidsgiver.

(2) Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere.

(3) Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver etter reglene i første og andre ledd. Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning.

Hva gjør vi nå?:

Etter at arbeidsavtalene har blitt sendt ut så har vi fått alle slags tilbakemeldinger og spørsmål som:

Hva skjer hvis vi ikke skriver under?

Hva skjer hvis vi ikke informerer bedriften om at vi har virksomhet utenom hovedarbeidsgiver?

Kan dere hjelpe med å lage en tekst som kan brukes til å informere bedriften om at vi har en annen virksomhet?

Hva skjer hvis vi signerer og arbeidsavtalens form forandres i ettertid grunnet drøftelsene i mellom bedriften og fagforeningene?

Kan dere hjelpe med å skrive en tekst som gjør at vi påroper vår rett til å få en ny arbeidsavtale hvis avtaleform forandrer seg eller inneholder feil etter den er signert?

Jeg skriver under, bryr meg ikke om at arbeidsavtalene er endret siden jeg innehar samme stilling, samme lønn og bedre pensjon og forsikringsordninger enn før.

Så i utgangspunktet er det veldig vanskelig for SAFE Transocean og gi et råd til alle medlemmene, som enten at dere skal skrive under eller ikke skrive under, for så svart/hvit er det ikke.

Det er også veldig vanskelig å si om arbeidsavtalen i seg selv er lovlig eller ulovlig før vi faktisk får en sak, først da kan arbeidsavtalen prøves juridisk og evt. i rettsvesenet.

Hva skjer hvis ikke den nye arbeidsavtale blir signert?

I følge SAFE advokat så kan ingen som er fast ansatt bli sagt opp på grunnlag av å ikke signerer en ny arbeidsavtale.

Grunnen til at SAFE Transocean sendte ut en mail på tirsdag 4.juni var en veiledning til alle de som hadde spurt om råd til en tekst som kan

brukes til å informere bedriften om annen virksomhet, og en tekst som kan skrives på de nye arbeidsavtalene til de som vil signere.

Har enda ikke fått noen tilbakemeldinger om at noen har fått avslag når de har informert bedriften om at de har annen virksomhet.

TIL ALLE SOM MENER AT DET ER GJORT VESENTLIGE ENDRINGER ELLER IKKE FØLER SEG KOMFORTABEL MED Å SIGNERE DEN NYE ARBEIDSAVTALEN

SÅ RÅDER SAFE TRANSOCEAN TIL Å TA KONTAKT.

FORHÅPENTLIGVIS KAN ENTEN SAFE TRANSOCEN, SAFE SENTRALT ELLER SAFE JURIDISK AVDELING HJELPE I DIN SAK.

Innleie av personell:

Vil først og fremst takke for alle tilbakemeldingene ifra våkne SAFE Transocean medlemmer om at bedriften leier i personell i store mengder samtidig som at vår egen ressurspool ikke er fullt bemannet.

Først vil jeg si at alle fagforeningene i Transocean har løftet denne problemstillingen til ledelsene og gitt tydelig og klar beskjed til bedriften om at dette ikke er akseptabelt.

Siden dette er et problem i hele Norges Rederiforbund sitt tariffområdet så har alle fagforeningene Transocean naturligvis også tatt dette videre til sine sentrale parter.

Dette problemet ble også nevnt i talene til Forbundsledere under årets lønnsoppgjøret.

Ressurspoolen er pr. 6.juni 2019 godkjent for 67 ansatte i følge Jane Borlaug Nilsen og har i dag bare ca. 35 ansatte i ressurspoolen.

Grunnen for dette lave antallet er at bedriften ikke klarer å ansatte fort nok pr. dags dato, kan også samtidig avkrefte at det ansettelse stopp.

Det jobbes iherdig med å ansette i poolen. SAFE Transocean har i denne forbindelse  poengtert for bedriften at 20 lærlinger er ferdig med læretiden i august/sept.

En utfordring som blir større nå når vi trenger flere ansatte er at hvis bedriften har leid inn vikarer i fra for eksempel Personalhuset i en periode, så kan ikke Transocean bare ansatte han/hun direkte uten videre.

Dette grunnet at det er klausuler i kontraktene i mellom Transocean og Personalhuset.

Kanskje det føles som at SAFE Transocean ikke får gjort så mye med innleie problematikken, men vi tar dette seriøst og jobber på kontoret med dette hver dag.

INFORMASJON OM INNMELDING AV PLASSOPPSIGELSE FØR DET BLIR MEKLING DEN 27.JUNI:

SAFE Sentralt skal melde inn plassoppsigelsen den 7.juni.

I forbindelse med alle meklinger så skal plassoppsigelsen meldes inn seinest 14 dager før meklingstidspunktet.

Men kan kort fortelle at SAFE og IE samarbeider om innretningene så av den grunn så vil listene være identiske.

HER ER LISTEN TIL INDUSTRI OG ENERGI SOM BLE OFFENTLIG DEN 6.JUNI.

SelskapRigg  
    
Archer ASSTATFJORD C  
COSL Drilling Europe ASCOSLPromoter  
FloatelFloatel Superior  
Island Offshore CrewingIsland Frontier  
KCA Deutag MODU operationsAskeladden  
Knutsen Offshore ASÅsgard C /Jorun Knutsen  
Maersk Drilling Norge ASMaersk Intrepid  
Seadrill Norway crewWest Hercules  
Odfjell Drilling Management A/SJohan Sverdrup  
OSM OffshoreHaven (Johan Sverdrup )  
OSM OffshoreHeidrun B  
Saipem Drilling Norge ASScarabeo 8  
NES Global TalentScarabeo 8  
Teekay Offshore Crewing ASRandgrid FSO (Gina Krog)  
Teekay Petrojarl Offshore CrewPetrojarl Knarr  
Transocean Offshore (NORTH SEA) LTDTransocean Endurance  
4ServiceScarabeo 8  
Norsk Offshore Catering ASTransocean Endurance og Maersk Intrepid  
ESS Mobile Offshore Units ASAskeladden og COSLPromoter  
Sodexo Mobile UnitsWest Hercules

Hi all,

SAFE TRANSOCEAN INFO:

NEW WORKING AGREEMENTS:

Regarding  the new posted employment contracts for former Songa employees, the company does not need to come to an agreement with the trade unions In order to offer Transocean employees new employment contracts after the business transfer, this is because the company uses its corporative governance.

Therefore, these new employment contracts are not the end result of the agreement between the company and the unions. But a final result of the union having participated in the discussions, has provided legal input and has made a number of changes from the first draft to the posted employment contract form.

When the company has now decided on the form of the employment agreements, no unions can stop the company from send it out. Nor is there any doubt that these employment contracts will also be sent out to former Ocean Rig employees and to Transocean employees who have an old employment contract.

Business transfer rights:

Based on AML chapter 16 and more specifically Chapter 16 – 2, you should, somewhat simplified, preserve the same rights that you had before the business transfer. This means that there are no significant changes.

16.2. Wages and working conditions

  • Previous employer’s rights and obligations arising from employment contracts or working conditions that exist at the time the transfer takes place are transferred to the new employer. Claims under the first sentence can still be made applicable to the former employer.
  • A new employer is bound by a collective agreement which the former employer was bound by. This does not apply if a new employer not later than three weeks after the transfer date in writing declares to the union that a new employer does not want to be bound. The transferred employees nevertheless have the right to retain the individual working conditions that follow from the collective agreement that the former employer was bound by. This applies until this collective agreement expires or until a new collective agreement is entered into which is binding on the new employer and the transferred employees.
  • The employees ‘right to further accrue retirement, survivors’ and disability pensions in accordance with collective occupational pensions is transferred to a new employer in accordance with the rules in the first and second paragraphs. A new employer may choose to make existing pension schemes applicable to the transferred employees. If the employees’ previous pension schemes cannot be continued after the transfer, a new employer shall ensure that the transferred employees are guaranteed the right to further accrual after another collective pension scheme.

What do we do now?:

After the employment contracts have been sent out, we have received all kinds of feedback and questions such as:

What happens if we do not sign?

What happens if we do not inform the company that we have business outside the main employer?

Can you help create a text that can be used to inform your company that we have another business?

What happens if we sign and the form of the employment contract changes afterwards due to the discussions between the company and the  unions?

Can you help with writing a text that makes us claim our right to get a new employment contract if the form of agreement changes or contains errors after it is signed?

I sign, do not care that the employment contracts have changed since I hold the same position, same salary and better pension and insurance schemes than before.

So basically it is very difficult for SAFE Transocean and give an advice to all the members, which either that you should sign or do not sign, because it is not clear “black / white”. It is also very difficult to say whether the employment contract itself is legal or illegal before we actually get a case, only then can the employment contract be tried legally and possibly in the court system.

What happens if the new employment contract is not signed?

According to the SAFE lawyer, no one who is permanently employed can be dismissed on the basis of not signing a new employment contract.

The reason why SAFE Transocean sent out a mail on Tuesday 4 June was a guide to all those who had asked for advice on a text that can be used to inform the company about other activities, and a text that can be written on the new employment contracts for those who want to sign.

Have not yet received any feedback that someone has been rejected when they have informed the company that they have other business.

TO ANYONE THINKING IT IS MAINTAINED SIGNIFICANT CHANGES OR NOT FEELING COMFORTABLE TO SIGN THE NEW WORK AGREEMENT, SAFE TRANSOCEAN RECOMMENDS YOU  TO CONTACT US AND HOPEFULLY SAFE TRANSOCEN, SAFE CENTRAL OR SAFE LEGAL DEPARTMENT CAN HELP IN YOUR CASE.

Hire of personnel:

First and foremost, would like to thank all the feedback from SAFE Transocean members that the company rents in personnel in large quantities while at the same time our own resource pool is not fully staffed.

First I want to say that all the unions in Transocean have raised this issue to the management and given clear information to the company that this is not acceptable. Since this is a problem throughout the Norwegian Shipowners’ Association’s tariff area, all the Transocean unions have of course also taken this to their key parties. This problem was also mentioned in the speeches of the federal leaders during the year’s wage settlement. The resource pool is per. June 6, 2019 approved for 67 employees according to Jane Borlaug Nilsen and today only has approx. 35 employees in the resource pool. The reason for this low number is that the company is unable to staff fast enough per. Today, at the same time, it can also deny that hiring stops. It is hard to work with the pool. SAFE Transocean has in this connection pointed out to the company that 20 apprentices have completed their apprenticeship in August / Sept. A challenge that is getting bigger now that we need more employees is that if the company has hired temporary workers from, for example, the Personalhuset for a period, then Transocean can only employ him / her directly without further agreement with personalhuset This is because there are clauses in the contracts between Transocean and Personalhuset. Perhaps it feels like SAFE Transocean does not get that much with the hiring problem, but we take this seriously and work in the office with this every day.

INFORMATION ABOUT REGISTRATION OF PLACE TERMINATION BEFORE COMPLETING THE 27TH JUNE:

SAFE Central will report the termination on 7 June. In connection with all mediations, the notice of termination must be reported no later than 14 days before the mediation date. But can briefly say that SAFE and IE cooperate on the facilities so for that reason the lists will be identical.

HERE IS THE LIST FROM INDUSTRY AND ENERGY TO BE PUBLICALLY POSTED.

SelskapRigg 
   
Archer ASSTATFJORD C 
COSL Drilling Europe ASCOSLPromoter 
FloatelFloatel Superior 
Island Offshore CrewingIsland Frontier 
KCA Deutag MODU operationsAskeladden 
Knutsen Offshore ASÅsgard C /Jorun Knutsen 
Maersk Drilling Norge ASMaersk Intrepid 
Seadrill Norway crewWest Hercules 
Odfjell Drilling Management A/SJohan Sverdrup 
OSM OffshoreHaven (Johan Sverdrup ) 
OSM OffshoreHeidrun B 
Saipem Drilling Norge ASScarabeo 8 
NES Global TalentScarabeo 8 
Teekay Offshore Crewing ASRandgrid FSO (Gina Krog) 
Teekay Petrojarl Offshore CrewPetrojarl Knarr 
Transocean Offshore (NORTH SEA) LTDTransocean Endurance 
4ServiceScarabeo 8 
Norsk Offshore Catering ASTransocean Endurance og Maersk Intrepid 
ESS Mobile Offshore Units ASAskeladden og COSLPromoter 
Sodexo Mobile UnitsWest Hercules
Skriv ut siden