SAFE Info 21. Juni 19

Hei alle sammen,

Her er litt aktuell info fra land.

SAFE INFO:

Det er gledelig og se at det verves godt på land og til vanns, medlemstallet i SAFE Transocean stiger enda.

Vil også takke tillitsvalgte og medlemmer for at dere er så våkne på deres arbeidsplass og kommer med så mange gode tilbakemeldinger og innspilltil SAFE AU som dere gjør nå.

Når det fungerer så godt så har SAFE TO en god mulighet til å påvirke få gjort noe med de utfordringene som er rundt oss.Oppfordrer dere til å fortsette med å gi gode tilbakemeldinger og innspill.

TO Arctic har nå forlatt Ølen etter en vellykket SPS og har ankommet location og startet boring.

TO Norge ligger fortsatt i Ølen og skal etter planen ligge der til 12.juli.

TO Spitsbergen er planlagt inn til SPS på Westcon i Ølen i august. Oppstart er avhengig av resultatet på brønnen de jobber på nå.

MEKLING:

Det blir mekling på årets lønnsoppgjør torsdag 27. juni hos Riksmekleren i Oslo. SAFE og IE skal møte Norges Rederiforbund til mekling.

SAFE Transocean blir representert med Steinar Nesse og Egil Bjørgås.

DSO har gjort ferdig uravstemningen hos sine medlemmer i forbindelse med årets lønnsoppgjør. Det var over 70% av medlemmene som ga stemmer. 75% av de stemmende sa ja til tilbudet som Norges Rederiforbund ga i forbindelse med årets lønnsoppgjør.Dermed har DSO signert på. Det gjør det naturligvis vanskeligere i meklingen for SAFE og IE.

FAGFORENINGSKONTIGENT:

SAFE Transocean har avdekket problemer med Transocean sitt personalhåndteringssystem som trekker fagforeningskontingent.
Har funnet ut at flere medlemmer har ramlet ut av systemet og ikke har blitt trukket kontingent, som likevel er Safe Transocean medlemmer og aldri har meldt seg ut.
Dette blir ordnet opp i denne uken. Nye trekkbrev blir sendt til bedriften.

Men oppfordrer dere alle til å sjekke lønnsslippen om at dere blir trukket SAFE fagforeningskontingent.

Hvis ikke må dere gi beskjed.

UTBETALING I 6G SAKEN:

Bedriften har lovet at utbetalingen kommer 20.juli.

ARBEIDSAVTALER:

Ta kontakt hvis dere lurer på noe.

DIETT PÅ REISE UTOVER 12 TIMER MED OVERNATTING:

SAFE TO har fått innspill om at det har vært noen utfordringer med diett i forbindelse med reise utover 12 timer med overnatting til en oppholdsperiode på Enabler.

Utfordringen var at reiseregningene ble sendt i retur.

SAFE TO hadde et møte med bedriften på tirsdag 18.juni for å finne en felles forståelse av Statens regulativ på reiser utover 12 timer med overnatting og kom til enighet.

Konklusjon: Følger Statens regulativ.

For eksempel reise i forbindelse med utreise til rigg så er reisens varighet  i fra du forlater hjemmet til du sjekker inn på heliporten.

Er reisen over 12 timer og inkluderer overnatting så opparbeider du deg full diett.

Måltid som er dekket av bedriften under reisens varighet trekkes vekk som beskrevet i Statens regulativ.

Conucur regner dette ut når du lager en reiseregning.

Diettsats for reise til og fra en oppholdsperiode utover 12 timer med overnatting.

UTGIFTER TIL KOST (SÆRAVTALENS § 9)

REISER MED OVERNATTING

Det er store forskjeller mellom statens satser og de skattefrie satsene som gjelder reiser med overnatting. Dette gjelder både med hensyn til bosted og selve satsene.

Statens sats er som følger:

Reiser over 12 timer med overnatting:

Ulegitimert sats på 780 kroner fra 1.1.2019.

Dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren må den skattefrie godtgjørelsen reduseres med:

20 prosent for frokost.

30 prosent for lunsj.

50 prosent for middag.

😊

GOD HELG 

Hi all,

Some general information from shoreside.

SAFE information

It is gratifying and see that it is good recruiting on land and in water, the membership of SAFE Transocean is rising yet.

Would also like to thank the shop stewards and members for being so awake in their workplace and providing so many good feedback and input to SAFE AU as you do now.

When it works so well, SAFE TO has a good opportunity to influence get done something about the challenges that are around us. Encourage you to continue providing good feedback and input.

TO Arctic has now left Ølen after a successful SPS and has arrived at the location and started drilling.

TO Norway is still in Ølen and is scheduled to be there until 12 July.

TO Spitsbergen is scheduled for SPS at Westcon in Ølen in August. Startup is dependent on the result on the well they are currently working on.

Mediation.

There will be mediation on this year’s wage settlement on Thursday, June 27 at the Riksmekler in Oslo.

SAFE and IE will meet the Norwegian Shipowners’ Association for mediation.

SAFE Transocean is represented by Steinar Nesse and Egil Bjørgås.

DSO has completed popular vote of its members in connection with this year’s wage settlement.

There were over 70% of the members who voted.

75% of the voting voted yes to the offer that Norwegian Shipowners’ Association gave in connection with this year’s wage settlement.

Thus, DSO has signed on.

It does, it more difficult in mediation for SAFE and IE.

Union fee.

SAFE Transocean has identified problems with Transocean’s personnel management system that draws union fees.

Has found out that several members have fallen out of the system and have not been drawn fee, who are nevertheless Safe Transocean members and have never signed out.

This will be arranged this week. New draft letters are sent to the company. But you encourage everyone to check the pay slips that you are being drawn SAFE union fees.

If not, please let us know.

Payment in the 6 G case.

The company has promised that the payment will come on 20 July.

Labor agreements / contracts.

Please contact us if there are any indistinct.

Diet traveling beyond 12 hours.

SAFE TO has received input that there have been some challenges with diet in connection with travel beyond 12 hours of accommodation for a stay period at Enabler.

The challenge was that the travel bills were sent back.

SAFE TO have a meeting with the company on Tuesday 18 June to find a common understanding of the Government regulations on traveling beyond 12 hours of accommodation and came to an agreement.

Conclusion:

Follows the State’s Regulative.

For example, traveling in connection with departure to the rig is the duration of the journey from when you leave the home until you check in at the heliport. If the journey is over 12 hours and includes accommodation, then you will earn a full diet. Meal that is covered by the company during the duration of the journey is withdrawn as described in the Government regulations.

Conucur calculates this when making a travel bill.

Dietary allowance for travel to and from a stay beyond 12 hours of accommodation.

COST EXPENDITURE (§ 9 of the Special Agreement)

TRAVEL WITH ACCOMMODATION

There are large differences between the state rates and the tax-free rates that apply to travel with accommodation. This applies both to residency and the actual rates.

The state rate is as follows:

Traveling over 12 hours of accommodation:

Unauthorized rate of NOK 780 from 1.1.2019.

If certain meals are covered by persons other than the employee, the tax-free allowance must be reduced by:

20 % for breakfast.

30 % for lunch.

50 % for dinner.

😊

GOOD weekend 

Skriv ut siden