Enighet på overtid hos Riksmekler

Hei alle sammen,

Litt info fra nattens hendelser:

Kl. 04:00 natt til fredag 28. juni, etter 4 timer på overtid, kom partene til enighet.

Vi er overbevist om at den reelle streikeviljen i organisasjonen spilte en viktig rolle for å nå dette resultatet. Som forhandlingsutvalg var det viktig å ha dette mandatet i ryggen.

Vi må si oss fornøyd med resultatet til tross for at forventningene var noe høyere. Allikevel har vi fått økt det tilbudet som arbeidsgiverne gav oss i forhandlingene betraktelig.

Resultatet etter meklingen:

Lønn

Det gis et generelt tillegg på 3,6 prosent som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppene A1-E, dog minimum kr 24 670 (tilsvarende 3,6 prosent av C6).

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 3,6 prosent i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på 2,6 prosent.

Minstelønnssatser økes med 24 670 kr.

Nattillegg

Nattillegg økes med kr 3 til kr 85 pr. time.

Helligdagsgodtgjørelse

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 50 pr. dag til kr 2025 pr. dag.

Det har vært god stemning i forhandlingsutvalget og det har gjennom meklingen vært en god dialog med Industri Energi.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2019.

Hi all,

Some news from last night happenings:

At 4:00 am on Friday 28 June, after 4 hours of overtime, the parties agreed.

We are convinced that the real willingness to strike in the organization played an important role in achieving this result.  As a negotiating committee, it was important to have this mandate in the back.

We must be satisfied with the result despite the expectations being somewhat higher. Nevertheless, we have increased the offer that the employers gave us in the negotiations considerably.

The result after the mediation:

Payment:

A general supplement of 3.6 % is given, which is added to the matrix’s line 2 «annual salary with holiday pay» in the current salary table, the pay groups A1-E, but minimum NOK 24,670 (corresponding to 3.6 % of C6).

For the group individually paid in the individual company, a wage supplement within a limit of 3.6 % is given on average, however, so that each individual remuneration shall be guaranteed a wage increase of 2.6 % .

Minimum wage rates are increased by NOK 24,670.

night shift allowance:

Night supplement is increased by NOK 3 to NOK 85 per. hour.

Public holiday pay:

The holiday allowance is increased by NOK 50 per. day to NOK 2025 per day.

There has been a good atmosphere in the negotiating committee and through the mediation there has been a good dialogue with Industri Energi.

The result is valid from June 1, 2019.

Skriv ut siden