Safe info 20.Juli 21

Hei

Her er protokollen for lokal permittering for Barents.


Barents skal ligge i varmt opplag med et mannskap på 17×3 = 51 stk som ikke omfattes av permittering.For øvrig personell så er det 2.avsnitt i protokollen som forankrer at ingen skal permitteres lenger en 12 uker som er iht HA 9.2 for en lokal permittering.

Antatt oppstart for klargjøring av Barents er satt til 01.12.21 med kontraktsoppstart 01.02.22.Permittert personell skal dekke opp for fravær i bedriften før eksternt personell brukes.Permitteringsperioden starter først etter endt avspasering og bedriften har lønnsplikt de 30 første dagene i permitteringsperioden.
Her er det som diskutert og tatt opp i protokoll prosessen. 

Protokollen er skrevet i henhold til hovedavtalen 9.2 :
9.2 Prinsipper Under ellers like forhold foretas permitteringer etter bedriftsansiennitet i bedriften innen det enkelte tariffområdet på norsk sokkel. Denne bestemmelse er ikke til hinder for bruk av rullerende permittering. Bedrifter som innen samme tariffområde på norsk sokkel har flere innretninger, eventuelt har oppdrag på flere innretninger, skal omplassere ansatte til de andre innretningene, om nødvendig til fortrengsel for ansatte med kortere ansiennitet på de andre innretningene.

Dette gjelder ikke dersom bedriften på permitteringstidspunktet sannsynliggjør at permitteringstiden vil bli av kortere varighet enn 12 uker. I slike tilfeller kan permittering iverksettes på angjeldende innretning alene. Dersom det på et senere tidspunkt viser seg at permitteringstiden likevel vil bli av lengre varighet enn 12 uker, skal bedriften, med mindre partene blir enige om noe annet, umiddelbart omplassere permitterte med lengst ansiennitet, om nødvendig til fortrengsel for ansatte med kortere ansiennitet på de andre innretningene. Ved permitteringer skal de bedriftstillitsvalgte anses å ha lengst ansiennitet i relasjon til dette punkt.

Andre avsnitt i protokollen henviser direkte til hovedavtalen 9.2 og derfor er det ikke skrevet in start og sluttidspunkt som variere for hver enkelt alt etter avspasering etter siste tur og oppstart som er forventet ca 01.12.21 for å ha riggen klar til oppstart kontrakt 01.02.22.

Her er også fagforeningenes spørsmål i Svart og Transocean sine svar i rødt, dette var viktig for å kunne dokumenter denne prosessen:

1.      Permitteringsperioden starter 14 dager etter varsel er gitt. 30 lønnspliktdager er en del av permitteringsperioden. Permitteringsperioden skal avsluttes etter 12 uker for den enkelte. Dersom permitteringsperioden starter mandag 02.08.2021 for den enkelte, uke 31, så vil perioden avslutter i uke 44, søndag 31.10.2021.   I tråd med gjeldende Forskrift om lønnsplikt under permittering §1, løper fritaksperioden fra utløpet av arbeidsgiverperioden som igjen vil være den perioden den enkelte er permittert uten lønn fra selskapet.   Det er den perioden den ansatte ikke mottar lønn fra selskapet som er den effektive permitteringsperioden.

2.      Vi har ikke mottatt ansiennitetslister eller rotasjonsplan så vi kan ikke verifisere at dem med lengst ansiennitet er tatt ut til opplagsbemanning. Vi krever at ansiennitetslister blir sendt til fagforeningene. Ansiennitet skal følges også ved enten for å dekke inn for fravær eller avslutting av permittering.  Vi vil drøfte utvelgelsen med de tillitsvalgte så snart vi har oversiktene klare

3.      Permittert personell skal dekke inn for fravær i bedriften der permittert personell har kompetanse for det. Innleie kan kun forekomme når Transocean personell ikke er tilgjengelig. Ansatte som er permittert vil bli gitt mulighet for midlertidig gjeninntak i permitteringsperioden på selskapets øvrige rigger framfor eksternt personell, så fremt det er en stilling som de er kvalifisert for.

4.      Personell skal gis opplæring i sin stilling på andre rigger for å gi kompetanse på forskjellige rigger i Transocean sin flåte i Norge. På den måte vil vi oppnå en større fleksibilitet i bedriften. De vanlige rutinene ved overføring av personell mellom riggene vil bli fulgt.

5.    Fagforeningene tok opp med bedriften om de har vurdert risikoen med å permittere personell som gir alle en 14 dagers oppsigelsesfrist med tanke på å ha nok kvalifisert personell ved kontraktsoppstart 01.02.22. Bedriften bekreftet at risikoen er vurdert.  Bedriften bekreftet i møte at risikoen er vurdert.

6.      Hvis forutsetningene endrer seg og det viser seg at det likevel ikke kan sannsynliggjøres en kontraktsoppstart innen 12 uker så skal denne protokollen avsluttes og partene skal drøfte situasjonen på nytt. Avslutting av denne protokollen starter 31.10.2021 for den enkelte i og med at permittering starter mandag 02.08.2021.  Dersom forutsetningene endrer seg og det viser seg at det likevel ikke kan sannsynliggjøres en oppstart i løpet av 12 uker, så skal partene drøfte situasjonen på nytt.  Permitteringene vil tre i kraft for den enkelte tidligst etter utløp av opptjent avspasering etter siste oppholdsperiode på TBR, og vil løpe til de blir gjeninntatt etter sin rotasjon. 

12 ukers periode vil således kunne variere fra person til person.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden