Safe Info 28.09.22

Ønsker å dele litt informasjon med medlemmene våre på grunnlag av spørsmål som har kommet den siste tiden.

Dette gjelder de som er sagt opp enten i Stilling eller fra Bedrift.

Dersom du har oppsigelses tid ut September og har planlagt utreise i slutten av måneden, så avsluttes arbeidsforholdet den dagen du går i land etter oppholdsperioden din.

Eks:

Oppsagt og oppsigelses tiden varer ut September.

Utreisedato 28. Sept – du reiser ut på jobb som planlagt.

Hjemreisedato 12. Oktober – Arbeidsforholdet avsluttes når du reiser i land på denne dato.

 

Tariff Avtalen vår sier: 

 2.2 Oppsigelse og avskjed

Oppsigelse og avskjed gis i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. For ansatte
som avlønnes i lønnsgruppe 0, 0.1, 1, 1.2, 2, A og B gjelder 3 måneders oppsigelsestid.
For plattformsjefer med ti års ansettelse er oppsigelsestiden 6 måneder.

Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter gjeldende bestemmelser utløper på
en bestemt dato som etter arbeidstakerens arbeidsplan faller i en friperiode, opphører
arbeidsforholdet umiddelbart etter siste oppholdsperiode som avsluttes før den bestemte
dato. Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter gjeldende bestemmelser utløper
på en bestemt dato som etter arbeidstakerens arbeidsplan faller i en oppholdsperiode,
opphører arbeidsforholdet først etter at denne oppholdsperiode er avsluttet.

Arbeidstaker skal på fratredelsestidspunktet utbetales tilgodehavende lønn, herunder
inkludert lønn for opparbeidede fridager som på grunn av opphøret ikke kan avspaseres.
Lønn for opparbeidede fridager må minst dekke dagene frem til oppsigelsestidens
utløpsdato.

Arbeidstaker får dekket nødvendige reiseutgifter ved lovbestemt forhandlingsmøte i
forbindelse med oppsigelse eller avskjed.

Fortrinnsrett til ny tilsetting etter arbeidsmiljølovens § 14-2, skal for ansatte på flyttbare
innretninger og som er fylt 55 år, gjelde fra oppsigelsestidspunktet og i to år fra
oppsigelsesfristens utløp, dog således at den utvidede fortrinnsrett bortfaller ved fylte 60
år. For ansatte på plattformboring, gjelder en tilsvarende utvidet fortrinnsrett fra 57 til 62
år.

Hilsen Egil, Asgeir og Ann Therece

Skriv ut siden