Styret Safe Transocean

NYHETER

Safe Info 26.Juli 21

Hei

SAFE klubben har nå på morgenen i dag vært i kontakt med SAFE sentralt for å gå gjennom infoen som er sendt til mannskapet på Barents.Vi anser ikke noe av den infoen som Transocean har sendt ut som gyldig permittering og tar kontakt med Transocean for å få avklart dette , og få ut bedre info til alle som kommer til å bli permittert.
Kommer ut med mer info så snart så mulig.

Safe info 20.Juli 21

Hei

Her er protokollen for lokal permittering for Barents.


Barents skal ligge i varmt opplag med et mannskap på 17x3 = 51 stk som ikke omfattes av permittering.For øvrig personell så er det 2.avsnitt i protokollen som forankrer at ingen skal permitteres lenger en 12 uker som er iht HA 9.2 for en lokal permittering.

Antatt oppstart for klargjøring av Barents er satt til 01.12.21 med kontraktsoppstart 01.02.22.Permittert personell skal dekke opp for fravær i bedriften før eksternt personell brukes.Permitteringsperioden starter først etter endt avspasering og bedriften har lønnsplikt de 30 første dagene i permitteringsperioden.
Her er det som diskutert og tatt opp i protokoll prosessen. 

Protokollen er skrevet i henhold til hovedavtalen 9.2 :
9.2 Prinsipper Under ellers like forhold foretas permitteringer etter bedriftsansiennitet i bedriften innen det enkelte tariffområdet på norsk sokkel. Denne bestemmelse er ikke til hinder for bruk av rullerende permittering. Bedrifter som innen samme tariffområde på norsk sokkel har flere innretninger, eventuelt har oppdrag på flere innretninger, skal omplassere ansatte til de andre innretningene, om nødvendig til fortrengsel for ansatte med kortere ansiennitet på de andre innretningene.

Dette gjelder ikke dersom bedriften på permitteringstidspunktet sannsynliggjør at permitteringstiden vil bli av kortere varighet enn 12 uker. I slike tilfeller kan permittering iverksettes på angjeldende innretning alene. Dersom det på et senere tidspunkt viser seg at permitteringstiden likevel vil bli av lengre varighet enn 12 uker, skal bedriften, med mindre partene blir enige om noe annet, umiddelbart omplassere permitterte med lengst ansiennitet, om nødvendig til fortrengsel for ansatte med kortere ansiennitet på de andre innretningene. Ved permitteringer skal de bedriftstillitsvalgte anses å ha lengst ansiennitet i relasjon til dette punkt.

Andre avsnitt i protokollen henviser direkte til hovedavtalen 9.2 og derfor er det ikke skrevet in start og sluttidspunkt som variere for hver enkelt alt etter avspasering etter siste tur og oppstart som er forventet ca 01.12.21 for å ha riggen klar til oppstart kontrakt 01.02.22.

Her er også fagforeningenes spørsmål i Svart og Transocean sine svar i rødt, dette var viktig for å kunne dokumenter denne prosessen:

1.      Permitteringsperioden starter 14 dager etter varsel er gitt. 30 lønnspliktdager er en del av permitteringsperioden. Permitteringsperioden skal avsluttes etter 12 uker for den enkelte. Dersom permitteringsperioden starter mandag 02.08.2021 for den enkelte, uke 31, så vil perioden avslutter i uke 44, søndag 31.10.2021.   I tråd med gjeldende Forskrift om lønnsplikt under permittering §1, løper fritaksperioden fra utløpet av arbeidsgiverperioden som igjen vil være den perioden den enkelte er permittert uten lønn fra selskapet.   Det er den perioden den ansatte ikke mottar lønn fra selskapet som er den effektive permitteringsperioden.

2.      Vi har ikke mottatt ansiennitetslister eller rotasjonsplan så vi kan ikke verifisere at dem med lengst ansiennitet er tatt ut til opplagsbemanning. Vi krever at ansiennitetslister blir sendt til fagforeningene. Ansiennitet skal følges også ved enten for å dekke inn for fravær eller avslutting av permittering.  Vi vil drøfte utvelgelsen med de tillitsvalgte så snart vi har oversiktene klare

3.      Permittert personell skal dekke inn for fravær i bedriften der permittert personell har kompetanse for det. Innleie kan kun forekomme når Transocean personell ikke er tilgjengelig. Ansatte som er permittert vil bli gitt mulighet for midlertidig gjeninntak i permitteringsperioden på selskapets øvrige rigger framfor eksternt personell, så fremt det er en stilling som de er kvalifisert for.

4.      Personell skal gis opplæring i sin stilling på andre rigger for å gi kompetanse på forskjellige rigger i Transocean sin flåte i Norge. På den måte vil vi oppnå en større fleksibilitet i bedriften. De vanlige rutinene ved overføring av personell mellom riggene vil bli fulgt.

5.    Fagforeningene tok opp med bedriften om de har vurdert risikoen med å permittere personell som gir alle en 14 dagers oppsigelsesfrist med tanke på å ha nok kvalifisert personell ved kontraktsoppstart 01.02.22. Bedriften bekreftet at risikoen er vurdert.  Bedriften bekreftet i møte at risikoen er vurdert.

6.      Hvis forutsetningene endrer seg og det viser seg at det likevel ikke kan sannsynliggjøres en kontraktsoppstart innen 12 uker så skal denne protokollen avsluttes og partene skal drøfte situasjonen på nytt. Avslutting av denne protokollen starter 31.10.2021 for den enkelte i og med at permittering starter mandag 02.08.2021.  Dersom forutsetningene endrer seg og det viser seg at det likevel ikke kan sannsynliggjøres en oppstart i løpet av 12 uker, så skal partene drøfte situasjonen på nytt.  Permitteringene vil tre i kraft for den enkelte tidligst etter utløp av opptjent avspasering etter siste oppholdsperiode på TBR, og vil løpe til de blir gjeninntatt etter sin rotasjon. 

12 ukers periode vil således kunne variere fra person til person.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

SAFE Transocean

+47 906 21 226

SAFE INFO 30.04.21


Hei her er siste info fra oss i AU i SAFE.


Når det gjelder TO Norge så har vi ikke fått beskjed om noe enda så her forventer vi snarlig beskjed og en innkalling på dette.
Barents er i sluttfasen før den skal legge fra kai, men vi har ikke fått noen dato enda.
Sett litt fra sidelinjen så virker dette prosjektet lite planlagt både arbeidsmessig og med forflytninger av folk.

Vi har hatt valg på Barents og slik ble valget:
HTV Arne Tellefsen
Crew 1 Mangler fremdeles kandidat
Crew 2 Håkon Broadhurst
Crew 3 Kenneth Skimmeland
Crew 4 Mats Reinholdsen
Crew 5 Bjørn Petter Krakereid (drilling) Daniel Teigane (teknisk)
Crew 6 Kaare Edvartsdal

Spitsbergen har vi ny HTV Ann Therece Jørgensen

Equinox har fått ny HTV Thomas Berge

Vi vil komme ut med info så snart det foreligger med oppdatering om TO Norge.

Safe Info 26.03.21 – Påske Hilsen

Hei alle sammen,
Nå er vi godt inne i 2021 og Påsken står ved døren.
Starten av dette året har allerede gitt oss nye utfordringer og
vi har ingen kjedelig hverdag. Det som derimot er kjedelig er at vi fremdeles lever med Covid-19 restriksjoner vi skulle gjerne sett oss foruten. Vi prøver i AU som alle andre å gjøre det beste ut av situasjonen, vi gir oss ikke. Vi må se framover og stå på. Håper at denne Påsken kan gi oss alle et lite pusterom slik at vi kan gå på igjen med godt mot. Vi er glade for at vi har mange engasjerte medlemmer, dette hjelper oss mye i jobben vi gjør. Og vi setter stor pris på dere alle sammen og den jobben dere gjør hver dag på land og i havet.
Vi holder på med flere større saker, flere av disse er nå løst i medlemmene sin favør.

Med dette så
ønsker AU dere
en riktig GOD Påske

Safe Info 12.03.21

Hei

Her kommer en kort SAFE info om Barents, hjelp med det nye reise regningssystemet og  betaling ved egenmelding ved hjemme karantene ved covid-19.

Barents :  Det er ikke skrevet noen avtaler om oppholdet til Barents og tariffen gjelder i sin helhet.

SAFE Transocean anbefaler ingen å skrive under på verkstedskontrakter da det ikke foreligger noen avtale for Barents i Ølen.

Lønnstrekk for manglende hjemme karantene: SAFE Transocean har tvistet denne saken og vi har nå fått medhold hos Rederiforbundet om at dette er tariffstridig og Transocean må nå reversere  lønnstrekk for manglende gjennomført hjemme karantene.                                                                                                                       

Alle som har blitt trekt i lønn melder dette inn til sin koordinator og kreve disse pengene  tilbakebetalt , anbefaler å sette meg på kopi her slik at alle får det de har krav på.

Link til medlemskap:

Ønsker dere alle en god helg.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

SAFE Transocean

+47 906 21 226

KOMMENDE KURS

Bli Medlem i SAFE - banner