Styret Safe i Transocean

Safe Info 28.09.22

Ønsker å dele litt informasjon med medlemmene våre på grunnlag av spørsmål som har kommet den siste tiden.

Dette gjelder de som er sagt opp enten i Stilling eller fra Bedrift.

Dersom du har oppsigelses tid ut September og har planlagt utreise i slutten av måneden, så avsluttes arbeidsforholdet den dagen du går i land etter oppholdsperioden din.

Eks:

Oppsagt og oppsigelses tiden varer ut September.

Utreisedato 28. Sept – du reiser ut på jobb som planlagt.

Hjemreisedato 12. Oktober – Arbeidsforholdet avsluttes når du reiser i land på denne dato.

 

Tariff Avtalen vår sier: 

 2.2 Oppsigelse og avskjed

Oppsigelse og avskjed gis i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. For ansatte som avlønnes i lønnsgruppe 0, 0.1, 1, 1.2, 2, A og B gjelder 3 måneders oppsigelsestid. For plattformsjefer med ti års ansettelse er oppsigelsestiden 6 måneder.

Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter gjeldende bestemmelser utløper på en bestemt dato som etter arbeidstakerens arbeidsplan faller i en friperiode, opphører arbeidsforholdet umiddelbart etter siste oppholdsperiode som avsluttes før den bestemte dato. Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter gjeldende bestemmelser utløper på en bestemt dato som etter arbeidstakerens arbeidsplan faller i en oppholdsperiode, opphører arbeidsforholdet først etter at denne oppholdsperiode er avsluttet.

Arbeidstaker skal på fratredelsestidspunktet utbetales tilgodehavende lønn, herunder inkludert lønn for opparbeidede fridager som på grunn av opphøret ikke kan avspaseres. Lønn for opparbeidede fridager må minst dekke dagene frem til oppsigelsestidens utløpsdato.

Arbeidstaker får dekket nødvendige reiseutgifter ved lovbestemt forhandlingsmøte i forbindelse med oppsigelse eller avskjed.

Fortrinnsrett til ny tilsetting etter arbeidsmiljølovens § 14-2, skal for ansatte på flyttbare innretninger og som er fylt 55 år, gjelde fra oppsigelsestidspunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp, dog således at den utvidede fortrinnsrett bortfaller ved fylte 60 år. For ansatte på plattformboring, gjelder en tilsvarende utvidet fortrinnsrett fra 57 til 62 år.

Hilsen Egil, Asgeir og Ann Therece

Safe Info 19.09.22

Hei alle sammen, Her kommer en etterlengtet Safe Info. Det har vert stille fra oss en stund nå, her er en Safe Info fra oss når vi er på god vei inn i høstens årstid. Vi har gjennomgått store endringer i Arbeids Utvalget etter Årsmøtet i tillegg til krevende prosesser med tanke på nedbemanningen. Humøret er bra og det nye AU har et godt samarbeid og vi ser framover for å fortsette å være en god klubb for medlemmene våre. Vi ønsker å stadig forbedre oss så vi setter pris på konstruktive tilbakemeldinger. Nedbemanningsprosessen Etter de nye ansiennitets listene 09.09.22 er AML §15-1 er etter all hovedsak ferdigstilt. Noen endringer må vi uansett påregne i denne kabalen framover.Vi har i Safe representert over 150 medlemmer i disse møtene, noen har her gått videre tilAML §17-3 møter som pågår enda. Lønnsoppgjør offshore Individuelt avlønnede

  • Alle får generelt tillegg på 3,7%
  • Det er enighet mellom bedriften og fagforeningene i å sette ned et utvalg som skal se på lønnsnivå i forhold til kriteriene i felleserklæringen innad i hver stillingsgruppe.
Utvalget skal ha sin innstilling ferdig til 1. april 2023. Utvalget skal bestå av representanter fra hver fagforening DSO, SAFE og IE, samt representanter fra bedriften.Arbeidet danner rettlingslinjer for fremtidige lokale lønnsoppgjør.   Lønnsforhandlinger Landansatte pågår enda   Tillitsvalgt Konferansen
  • 26.- 27. Oktober for tillitsvalgte på fri.
  • Kommer Info om dette i egen mail.
  Vedtektene Vi har i Arbeids Utvalget blitt enige om å legge ved Safe i Transocean sine Vedtekter til opplysning for Tillitsvalgte og medlemmer. Disse finner du til en hver tid oppdatert på hjemmesiden til klubben. Hjem - SAFE i Transocean   URL: Vedtekter - SAFE i Transocean Med Vennlig Hilsen AU Egil Bjørgås, Asgeir Lillejordet og Ann Therece Jørgensen 😊  

Enighet hos Riksmegleren for rigg arbeidere

Enighet på mekling for riggarbeiderne - SAFE
SAFE.NO
Enighet på mekling for riggarbeiderne - SAFE
Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av mekl...
 
Legg til i innlegget ditt

Enighet på mekling for riggarbeiderne

Enighet på mekling for riggarbeiderne - SAFE

Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av meklingen.
Resultatet etter meklingen:
  • Det gis et generelt tillegg på kr 37 000,- 
  • Nattillegg økes med kr 87 til kr 97,-  time.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 1090,- dag til kr 2 200,- pr. dag.
Et av SAFE sine viktigste krav på dekning av tap av helsesertifikat frem til pensjonsalder på 62 år ble innfridd. Partene ble enige om å møtes i etterkant av tariffoppgjøret for å gjennomgå konsekvensene av eventuelle vilkårsendringer i trygghetsforsikringen, herunder kartlegge problemstillinger knyttet til samordning av ytelser. I tillegg skal det foretas beregninger av kostnadene ved eventuelle fremtidige økninger av innskuddssatsene i pensjonsordningen. Tallgrunnlaget skal være klart innen utgangen av 2022. 2 års fortrinnsrett videreføres. Ventetiden på heliport ble redusert fra 10 timer til 8 timer. Rettighetene til gravide arbeidstakere er blitt styrket. Økte satser på bla vikariat i høyere stilling, røykdykker, rengjøring av smittelugar. Det ble avtalt utvalgsarbeid på følgende:
  • Pensjon og forsikring
  • Lønnsgruppeplassering/lønnssystemvurdering
Les Riksmeklerens møtebok her. Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2022. 

Safe Info 04.04.2022

Hei
Det ble enighet i årets frontfagsoppgjør med en ramme på 3,7 %
Personlig så er jeg ikke imponert over dette og mener vi kunne forventet et sterkere oppgjør i år.
Forhandlingene for oss på Flyteriggavtalen starter 18 Mai og det er ikke forventet at disse forhandlingene blir enkle og med et frontfagoppgjør på 3,7% så er det lite drahjelp og få fra dette oppgjøret.
Vi må i år forvente og måtte kjempe for kravene våre og et hvert forhandlingsresultat bør i år gå ut til medlemmene til uravstemning slik at alle får ta stilling til det vi kommer frem til.
Det er avholdt tariffkonferanse for SAFE der vi diskuterte enkeltkrav og strategi, men vi vil få oppdaterte tall fra andre lønnsforhandlinger og prisutvikling helt frem til forhandlingene starter, vil dette være med å legge rammene for de samlede kravene våre i år.
SAFE har laget en egen side på hjemmesiden for å raskere kunne holde alle informert om forhandlinger og fremdrift.
Her er mye god info som er vert å lese.
 
Dato for forhandlinger for landansatte er ikke satt kommer, med info så snart den kommer.
Med vennlig hilsen,   Steinar Nesse   SAFE Transocean   +47 906 21 226

KOMMENDE KURS

Bli Medlem i SAFE - banner