Vedtekter

Vedtektskomiteen:

Arne Tellefsen

Ann Therece L. Jørgensen

VEDTEKTER 1.April 2019

VEDTEKTER FOR SAFE KLUBBEN TRANSOCEAN 2019

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

  

 • 1        KLUBBENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE
 • 2        MEDLEMSKAP
 • 3        UTELUKKING AV MEDLEMMER
 • 4        ÅRSMØTE
 • 5        ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE
 • 6        VALGKOMITÈ
 • 7        KLUBBSTYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON
 • 8        ARBEIDSUTVALG
 • 9        URAVSTEMNING
 • 10        TILLITSVALGTE
 • 11        ØKONOMI
 • 12        REVISJON
 • 13        KLUBBKONTINGENT
 • 1      KLUBBENS FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

  § 1.1       Å organisere alle ansatte i Transocean på et fritt grunnlag.

  § 1.2       Å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, miljømessige, faglige, sosiale og kulturelle interesser gjennom nødvendige avtaler.

  § 1.3       Å virke for samhold og et godt og tillitsfullt forhold på de enkelte arbeidsplasser.

  § 1.4       Arbeide for økt innflytelse i bedriften.

  § 1.5       Klubben skal i den utstrekning den finner det formålstjenlig, samarbeide med andre klubber.

  § 1.6       Å koordinere alle fellesinteresser overfor bedrift, organisasjon og andre klubber.

  § 1.7       Å fremme bedre forståelse og gjensidig respekt mellom selskapets ledelse og ansatte.

 • 2      MEDLEMSKAP§ 2.1        Vilkår for medlemskap er forøvrig at medlemmet følger forbundets og klubbens vedtekter og vedtak.§ 2.2        Hvert medlem plikter etter beste evne å støtte klubbens virksomhet.

  § 2.3        Ethvert medlem plikter å hemmeligholde, for uvedkommende, klubbens konfidensielle saker.

  § 2.4        Inn- og utmelding til/fra klubben skal skje skriftlig. Medlemskapet regnes fra den dagen innmeldingen er registrert mottatt ved klubbens administrasjon.
  Inn- og utmelding kan ikke skje under, eller i forbindelse med konflikt. En utmelding må, for å være gyldig, være foretatt senest 1- en måned før varselet om konflikt bli gitt.

  § 2.5      Ved utmelding opphører rettigheter og plikter ved utgangen av førstkommende hele kalendermåned regnet fra den dag administrasjonen mottar utmeldingen.

 • 2.6 Ved 2. gangs utmelding eller ekskludering kreves 12 måneders karantene før medlemskap igjen kan oppnås.
 • 2.7 Saker som har oppstått før medlemsskap er tegnet, må styrebehandles og protokollføres før resurser brukes på saken.
 • 3       UTELUKKING AV MEDLEMMER

  § 3.1        Medlemmer kan utelukkes (ekskluderes) etter vedtak i styret etter 2/3 flertall, når man grovt bryter klubbens vedtekter, vedtak i styret, årsmøte eller på annen måte opptrer ukollegialt.

  § 3.2       Før styret vedtar utelukking i medhold av denne paragraf, forelegges saken for vedkommende medlem til uttalelse.

  § 3.3        Vedtaket kan innen en (1) måned etter at medlemmet har fått skriftlig melding om det, påankes til første årsmøte.  Medlemmet vil være utelukket til årsmøtet har behandlet saken.

 • 4           ÅRSMØTE§ 4.1        Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Ordinært årsmøte skal holdes 1 kvartal hvert år på sted og tid som fastsettes av klubbstyret.§ 4.2       Alle tillitsvalgte innkalles til årsmøte.  I tillegg møter klubbstyret med varavalgte.§ 4.3        Klubbstyret forbereder og innkaller til årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være klubbstyret i hende minst seks (6) uker før møtet.  Innkalling og saksdokument skal være delegatene i hende senest fire uker før møtet finner sted. Klubbstyret skal informere medlemmene om årsmøtet, minimum fire (4)uker før årsmøtet finner sted. Saker skal være meldt inn til styret minimun to (2) uker i forkant av årsmøtet

  § 4.4       Ved avstemming på årsmøte, har hver representant en stemme Saken blir avgjort ved stemmeflertall. Lukket avstemning skal brukes om en av delegatene krever det.

 • 4.5      Årsmøtet godkjenner dagsorden og velger møteledelse.§ 4.6        De av årsmøtet valgte referenter er ansvarlig for at protokoll og referat blir ført.
  Protokollen skal inneholde alle innkomne forslag og navn på forslagsstilleren, selv om forslaget blir nedstemt.
  Forslagene skal foreligge skriftlig før avstemning.
  Protokollen skal vise resultat av alle avstemninger.
  Protokollen skal godkjennes før årsmøtet oppløses.

  § 4.7        Referat fra årsmøtet skal godkjennes av styret og sendes ut til tillitsvalgte og alle delegatene.

 • 4.8      Når 2/3 av de tillitsvalgte krever det, eller når det har oppstått særlig viktige eller uforutsette situasjoner som krever rask avgjørelse kan et samlet styre med 3/4 flertall ved avstemning innkalle til ekstraordinært årsmøte.§ 4.9        Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst fjorten (14) dagers varsel.§ 4.10      Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som var årsaken til innkallelsen.
 • 4.11 Ved følgende situasjoner: Sammenslåing, Oppkjøp, Fusjon, Store juridiske forandringer i selskapets eierskap, krever benkeforslag fremsatt til påfølgende årsmøte/ekstraordinært årsmøte i innværende år etter selskapets juridiske gjennomførsel av overnevnte situasjoner 3/4 flertall for gyldig gjennomslag.
 • 5      ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE§ 5.1      Å behandle årsmelding, regnskap og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden.
 • 5.2 Valg på innkomne saker krever simpelt flertall for vedtatt.§ 5.3      Årsmøtet velger hele styret.§ 5.4      Velge vararepresentanter.§ 5.5      Valgperioden er to (2) år.

  § 5.6      Årsmøtet velger to (2) revisorer. Revisjon av regnskapet utføres av uavhengig autorisert revisor.

  § 5.7      Velge vedtekts utvalg.

  § 5.8      Årsmøtet vedtar klubbkontingentens størrelse etter innstilling fra klubbstyret. Kontingentendring krever 2/3 flertall.

  § 5.9       Vedtektsendringer krever  3/4 flertall.

  § 5.10     Benkeforslag kan kun reises i forbindelse med den aktuelle sak som er til behandling og må ha 3/4 flertall.

  § 5.11      Ved åpningen av årsmøtet må minst 2/3 av delegatene være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Årsmøtet er beslutningsdyktig så lenge møteledelsen ikke har hevet møtet. Ønsker enkelte delegater særmøter skal dette godkjennes av årsmøtet.

 • 6      VALGKOMITȧ 6.1     Valgkomité med leder velges hvert annet år på årsmøtet. Valgkomiteen skal bestå av tre (3) medlemmer, samt to (2) varavalgte som velges på årsmøte.
 • 6.2     Styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen.§ 6.3    Åtte (8) uker før årsmøtet skal valgkomiteen sende ut informasjon til tillitsvalgte og oppslagstavler. Informasjonen skal inneholde hvilke verv som er på valg og i hvilket tidsrom minimum to (2) uker det er mulig å sende inn forslag på kandidater til valg.§ 6.4     Valgkomitéen skal sende ut alfabetisk liste over forespurte valgbare kandidater med årsmøtepapirene.

 

 • 7      KLUBBSTYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON§ 7.1     Klubbstyret består av:
  Leder, Første nestleder, Andre nestleder, Kasserer, Sekretær samt HTV for hver rigg.

  § 7.2     Klubbstyret er ansvarlig for at den daglige drift er i samsvar med vedtekter og retningslinjer som årsmøtet har trukket opp.

  § 7.3     Klubbens leder innkaller til styremøter og forestår daglig drift av administrasjonen som består av klubbens heltidsvalgte og ansatte medarbeidere. Sakspapirer skal utsendes 7 dager før styremøte finner sted.

  § 7.4     Når 3/4 av klubbstyret krever ekstraordinært styremøte, skal lederen innkalle til dette.

 • 7.4 Det skal brukes offisiell klubbmal for innkalling, agenda og møtereferat. Selskapets møte mal struktur skal følges.§ 7.5     Klubbstyret skal forvalte klubbens økonomiske midler, sørge for at regnskapet blir ført etter gitte retningslinjer, og gi bevilgninger etter vedtak fra årsmøtet.§ 7.6      Klubbstyret er vedtaksdyktig når 2/3 av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Saker til avstemming i klubbstyret avgjøres ved simpelt flertall.§ 7.7      Styrerepresentantene har møteplikt til innkalte møter.

  § 7.8      Det skal føres protokoll på alle styremøter. Styret skal utarbeide og ha et til enhver tid oppdatert sakregister over saker styret har ferdigbehandlet og som er under behandling. Dette registeret skal gjennomgås og oppdateres under hvert styremøte. (Leder, Første og Andre nestleder har skrivetilgang og resten av styret lesetilgang i sakregister)

 • 7.9 Det skal føres en oppdatert logg over status på innmeldte saker som er synlig for styret. Ved Styremøte skal denne presenteres og gjennomgås individuelt av AU.§ 7.10    Klubbstyret foretar suppleringsvalg i perioden.§ 7.11    Klubbstyret utpeker delegater til SAFE kongress i henhold til den gjeldende fordelingsnøkkel i SAFE.§ 7.12    Klubbstyret kan, dersom nødvendig, innkalle til konferanse med de tillitsvalgte, samlet eller delt. Dette skal være et rådgivende organ.

  § 7.13    Klubbstyret skal holde medlemmene løpende orientert om sitt arbeide, gjennom møter, nyhetsbrev og oppslag.

  § 7.14    Klubbstyret skal sende møtereferat til styremedlemmer og Dette bør gjøres snarest etter avhold møte.

 • 7.15    Klubbstyret skal sende møtereferat til styremedlemmer og dette skal gjøres snarest en (1) uke etter avhold møte, referenten sender ut referatet i sin helhet.§ 7.16    Klubbstyret skal ha halvårlig rapport om klubbens økonomi.
 • 7.17    Klubbstyret velger kasserer.

 

 • 8      ARBEIDSUTVALG
 • 8.1      Arbeidsutvalget velges direkte på årsmøte, antall i henhold til hovedavtalen. Ekstraordinært årsmøte hvis (§ 4.10) er gjeldende for innkallelse.§ 8.2      Arbeidsutvalget skal påse at vedtak og intensjoner fra årsmøtet og klubbstyret blir iverksatt.
 • 8.3 Det skal foreligge fast retningslinje for fremgangsmåte i alle saker som genererer eksterne kostnader for klubben lokalt, ref.: «Retningslinjer for intern/ekstern kostkontroll»§ 8.4      Arbeidsutvalget sender ut info til medlemmene hver fjortende (14) dag.§ 8.5      Arbeidsutvalget skal behandle og kommentere saker før behandling i klubbstyret.
 • 8.6 Arbeidsutvalget plikter å løpende føre oppdatert liste over tillitsvalgte i klubben.
 • 8.7      Hvis i så hensende at et medlem i AU trekker seg i valgperioden kan et samlet styre med ¾ dokumentert flertall utpeke representant som da overtar trekte medlems periode. Ved manglende flertall faller § 8.1 som gjeldende praksis.
 • 8.7 Arbeidsutvalget skal ha arbeidsted på SAFE Transocean sitt hovedkontor som befinner seg i selskapets norske hovedkontor som er per dags dato.01.04.2019 i Stavanger.
 • 9      URAVSTEMNING§ 9.1    Uravstemning er klubbens høyeste myndighet. Uravstemning skal bl.a. brukes ved/når:
  2/3 av medlemmene krever det.
  3/4 av klubbstyret samlet i møte krever det.
  Årsmøtet krever det i spesielle saker.
  § 9.1 kan ikke brukes vedrørende arbeidsutvalgets sin sammensetning under forhold som går inn under § 4.11 & dens virketidsrom.
 • 9.2   Klubbstyret skal forberede og gjennomføre uravstemning på følgende måte:
  a)      Stemmemateriale og stemmesedler skal sendes hjem til alle medlemmene, og skal også være tilgjengelig på plattformene.
  b)      Uravstemning skal diskuteres ute på medlemsmøtene på alle skift.
  c)      Medlemmene skal ha mulighet til skriftlig å avgi stemme ute på plattformene i egne, låsbare stemmeurner eller pr. post til klubbkontoret.

  § 9.3      Uravstemning skal foregå ved at hvert medlem skriftlig skal kunne avgi stemme uten å møte opp på klubbkontoret.

  § 9.4      Stemmegivningen er hemmelig. Ved uravstemning i tariffspørsmål skal denne være av minst 42 dagers varighet. Ved andre tilfeller er det opp til klubbstyret å beslutte tidsfrist, dog med en rimelig tid for gjennomføring.

  § 9.5      Klubbstyret utpeker tellekorps.

  § 9.6      Tellekorpset krysser av i medlemsfortegnelsen for de medlemmer som har stemt. Stemmeseddelopptellingen skal skje samtidig. Opptellingen skal skje samlet på klubbkontoret.

  § 9.7      Det opptalte stemmeresultat føres inn i stemmeprotokollen. Stemmeprotokollen kvitteres av tellekorpset og overleveres til klubbstyret for oppbevaring i et (1) år.

  § 9.8      Alle medlemmer har stemmeplikt, slik at resultatet er mest mulig representativt.

  § 10        TILLITSVALGTE

  § 10.1     Det skal velges en (1) hovedtillitsvalgt pr rigg, og valget gjelder for to år av gangen.

  § 10.11   Det skal velges en (1) tillitsvalgte med varavalgte på alle skift på alle rigger. En tillitsvalgt kan også fungere som verneombud.

  § 10.2     Tillitsvalgte velges for to (2) år ved avstemning innen den gruppen de skal representere.

  § 10.3     Hvis en tillitsvalgt skifter skift, går over på heltidsverv, eller av andre årsaker blir borte fra sitt verv i mer enn seks (6) måneder utgår vedkommende fra sitt verv for skiftet.
  Varavalgt overtar da vervet inntil nyvalg finner sted.

  § 10.4     Valg av tillitsvalgte skal som hovedregel være avsluttet senest fire (4) uker før årsmøtet. Tillitsvalgt er ansvarlig for gjennomføringen av valget. Klubbstyret fastsetter tidsplan for dette. Klubbstyret kan godkjenne delegater etter fire (4) ukers frist dersom det har bakgrunn i nye kontraktsområder eller andre vektige årsaker.

  § 10.5     Tillitsvalgte skal utføre de oppgaver som pålegges av klubben. De skal opptre aktivt for å fremme og ivareta klubbens og arbeidskollegaers interesser, og ikke minst aktivt for sunne og trygge arbeidsforhold for alle ansatte på plattformen.

  § 10.6     Det skal leveres valgprotokoll til klubbkontor og arbeidsgiver om hvem som er valgt og hvilken rigg han/hun jobber på.

  § 10.7     Den tillitsvalgte er pliktig til å orientere medlemmene om fratredelse fra sitt verv og samtidig sørge for valg av etterfølger.

  § 10.8     Tillitsvalgte skal ha den nødvendige opplæring angående forhold som er nødvendig for vervet, snarest mulig etter valget.

 • 11    ØKONOMI§ 11.1      Klubbstyret er ansvarlig for klubbens økonomiske midler, etter de retningslinjer som årsmøtet har satt opp.§ 11.2      Klubbstyret skal fremlegge budsjett for neste periode (år) på årsmøtet for godkjenning.

  § 11.3      Klubbstyret skal fremlegge et revidert regnskap og revisjonsberetning for årsmøtet til godkjenning.

 • 11.4 Disposisjoner over tyvetusenkroner (20.000) kr skal godkjennes av styre med simpelt dokumentert flertall.§ 12        REVISJON§ 12.1     Revisjon av klubbens regnskap skal foretas av utpekt interne revisorer.§ 12.2     Revisorene skal utføre sine oppgaver i samsvar med årsmøtets retningslinjer og god revisjonsskikk.
  De valgte revisorer foretar også den forvaltningsmessige kontroll av klubben.

  § 12.3     Revisjonberetningen skal legges frem for årsmøtet.

  § 12.4     Klubbstyret har innsynsrett i regnskapet og kan foreta regnskapskontroll og kontroll av bankkonti og kassa-beholdning.

  § 12.5     Regnskapene er tilgjengelige til gjennomsyn for medlemmene på klubbkontoret.

  § 13        KLUBBKONTINGENT

  § 13.1     Kontingenten betales ved trekk i lønn.

  § 13.2     Kontingenten i klubben fastsettes av årsmøtet.

  § 13.3     I en konfliktsituasjon kan ekstrakontingent utskrives av klubbstyret.