Resolusjoner vedtatt på landsmøte 2024

Resolusjoner vedtatt på landsmøte 2024

Landsmøte dag 2 Foto: Rebecca Bjerga

SAFE sitt landsmøte 2024 har blitt avsluttet etter to dager fylt med gode og konstruktive diskusjoner, faglig påfyll og relevante innlegg fra fagfolk. Det ble vedtatt resolusjoner som fokuserer på å sikre tariffavtale for sjøfolk, styrke HMS-tiltak, og for å opprettholde arbeidsplasser i næringen.

SAFE vedtok flere resolusjoner på landsmøte 2024: Det første er å kreve tariffavtale med Norges Rederiforbund for den maritime besetningen offshore innenfor området sjøfart offshore. Videre vedtok SAFE flere viktige resolusjoner som skal styrke HMS-tiltak i bransjen og ikke minst en resolusjon om å jobbe for å opprettholde arbeidsplasser i næringen, samt å redusere klimaavtrykk på norsk sokkel.

Resolusjon: Tiden er moden for at SAFE gjør alvor av kravet om tariffavtale mot Norges Rederiforbund

Det har de siste to og halv årene blitt opprettet sju klubber innenfor området sjøfart offshore i SAFE. Området jobber videre med å vokse og på nåværende tidspunkt holder vi på å stifte klubb i Østensjø, som blir den åtende klubben innenfor område sjøfart offshore. Det vises stort engasjement, og det foreligger et sterkt ønske om endring.

SAFE ønsker innpass på dagens tariffavtaler innenfor den maritime besetningen offshore. Per dags dato finnes det bare et forbund per tariffavtale. Dette ønsker SAFE å endre slik at det faktisk vil foreligge organisasjonsfrihet.

Området sjøfart offshore er blitt en del av SAFE med egne klubber, eget område og representanter i ulike styrer innad i SAFE.  Det er anerkjent at den maritime besetningen ombord i offshore servicefartøy har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn andre i bransjen. De er heller ikke omfattet av samme lovverk.

SAFE sitt slagord er “Et rettferdig arbeidsliv”, og vi har stor tro på at SAFE kan bidra positivt til at lønns- og arbeidsvilkår for den maritime besetningen offshore går i retning rettferdighet. Mange av klubbene i SAFE har gitt støtteerklæringer til området, noe som gjør at SAFE står samlet bak kravet om tariffavtale. Vi er nå klar for å kreve tariffavtale ovenfor Norges Rederiforbund.

Landsmøtet stiller seg solidarisk bak kravet om tariffavtale for område sjøfart offshore.

Resolusjoner om HMS-tiltak
  1. Oljepionerene – Kompensasjonsordning

Utredningen NOU 2022: 19 «Oljepionerene- en kompensasjonsordning» la frem sin anbefaling den 15. desember 2022. SAFE forbund krever at høringsuttalelsene fra politikerne følger opp denne anbefalingen, og får på plass kompensasjonsordningen til dem som mistet helsen sin! De la grunnlaget for velstanden vi alle i dag nyter godt av. Tiden er overmoden for å yte de skadde litt rettferdighet- det er ingenting å vente på!

2. Oppfølging av § 5-3. Leges meldeplikt i Arbeidsmiljøloven

Vi erfarer at denne viktige paragrafen i AML ikke etterleves, og savner at dette følges opp av tilsynsmyndighetene. SAFE forbund krever at dette følges opp av myndighetene!

(1) Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven § 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det til Arbeidstilsynet.
(2) Dersom arbeidstaker gir sitt samtykke, skal arbeidsgiver underrettes om sykdommen.
(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av meldeplikten, herunder at den skal omfatte nærmere angitte sykdommer som kan antas å skyldes arbeidets art eller forholdene på arbeidsplassen.

3. Støtte til Kielland-nettverkets arbeid

I 2021 slo Riksrevisjonen fast at de skadde og etterlatte etter katastrofen Alexander L. Kielland i liten grad har fått den oppfølgingen de burde. Nylig ble det offentliggjort en studie som konkluderer med at de har dårligere helse og livskvalitet enn andre. SAFE forbund krever rettferdighet, og at storsamfunnet stiller opp for Kielland-ofrene! Både for den enkelte, men også for Kielland-nettverket. Enkeltmenneskene har ikke mottatt hjelp fra det offentlige, hverken med terapi eller økonomi. For mange er alle de ubesvarte spørsmålene en stor ekstra belastning.

Kielland-nettverket har gjort en enorm innsats for både pårørende og overlevende, og samtidig for å få avdekket hendelsesforløpet. Dette har de gjort uten økonomisk støtte fra det offentlige. De har nylig fått utført nye tekniske analyser av de reelle strukturbelastningene, i tiden før ulykken. Analysene gav gode svar, men på grunn av økonomi var de av et begrenset omfang. Man må få plass en ordning for å finansiere den daglige driften av Kielland-nettverket, og for å få utført eksempelvis faglige analyser. Samtidig må man ikke glemme enkeltmenneskene.

4. Nye grenseverdier benzen

Grenseverdien for benzen ble nylig redusert fra 1 ppm til 0,2 ppm (8 timers varighet TWA). Fra 1. april 2028 vil den bli ytterligere halvert til 0,1 ppm. For 12 timers skift vil ny grenseverdi bli 0,06 ppm. Samtidig vet vi at det på mange arbeidsplasser ikke gjennomføres eksponeringskartlegginger/målinger eller det gjennomføres kartlegginger/målinger som er svært mangelfulle. SAFE forbund krever kartlegging av alle arbeidsplasser nå, utført av fagekspertise! Både for å ivareta dagens krav, men også for å være klar for å imøtekomme de nye kravene, 1. april 2028.

5. Virkemiddelbruk fra Havindustritilsynet

Arbeidstilsynet bruker dagbøter og politianmelder bedrifter som bryter Arbeidsmiljøloven. Havindustritilsynet (Havtil) derimot har aldri politianmeldt et oljeselskap og er sparsomme med å gi bøter. Selv etter gjentatte alvorlige tilsynsobservasjoner tar ikke Havtil strengere virkemidler i bruk. SAFE krever en endring. Et sterkt tilsyn er viktigere enn noen gang.

6. Stortingsmelding om HMS i petroleumsnæringen

Det er seks år siden siste stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. I fjor kom Safetec-rapporten som slo fast at økonomiske innstramminger og endringer i kontrakter i petroleumsbransjen har ført til økt risiko for en storulykke og økt risiko for helseskade.

I professor Jan Erik Vinnems bok «HMS-utviklingen på norsk sokkel: En debattbok» som kom ut i april 2024, står følgende:

«HMS-utviklingen på norsk sokkel er bekymringsfull. Kan den snus, og i så fall hvordan? Med selskapenes risikoøkende rammebetingelser og myndighetene som ikke er på «på ballen», handler det uansett svaret på spørsmålet, om en særdeles utfordrende oppgave.»

Det er på høy tid at regjeringen og stortinget tar HMS-situasjonen i petroleumsnæringen på alvor. SAFE krever at arbeidet med en ny stortingsmelding fremskyndes.

7. MS-saken Statfjord – Fremdeles uløst!

SAFEs landsmøte krever at saken med de som ble skadet av turbinoljer på Statfjord («MS-saken Statfjord»), får sin sak gjenopptatt og at deres sykdom blir vurdert ut fra den nye kunnskapen, som er framskaffet gjennom forskningen innen Cabin Air Quality (forskning på forgiftning fra turbinoljer med organofosfater i fly).

De skadde må undersøkes som gruppe og vurderes som gruppe, eksponert for det på den tiden var ukjent kjemiske eksponering.

«MS-saken på Statfjord» arbeidstakere ble feilaktig gitt diagnosen multippel sklerose (som ikke er yrkessykdom), eller ble uføre uten diagnose, mens helseskadene var forårsaket av de nevrotoksiske organofosfatene som i turbinoljen.

Resolusjon om å opprettholde arbeidsplasser og inntekter i næringen

SAFE skal jobbe for å redusere klimaavtrykk på norsk sokkel for å:

  • Opprettholde arbeidsplasser i næringen ved å forlenge levetiden på våre plattformer, opprettholde leteaktivitet og realisere nye prosjekter​
  • Redusere de negative ringvirkningene av vår industri samt opprettholde de positive​
  • Opprettholde inntektene for landet og fortsette å bidra til velferdssamfunnet​.

Les mer om følgende emner: