NYHETER

Safe Info 13.August 2019

Hei

Da er det slutt på ferien og vi er nå startet opp igjen for fult på kontoret.

Av saker vi jobber med nå er  blant annet en etterbetaling til de av dere som var i streik i fjor og som ikke fikk betalt fra streiken var slutt den 19.7 til dere var på jobb igjen. Men for å få med alle her er  vi avhengig av tilbakemelding fra de av dere som mangler noe.

Send en mail til:    at.safetransocean@gmail.com , med navn og original timeliste slik at vi kan regne ut differansen på den manglende betalingen, så vil klubben betale ut.

Vi skal også ha lønnsforhandlinger for individuelt avlønnet personell offshore og for landansatte.

Utbetalingen av lønnsforhandlingene for tariffierte kommer i August.

Det kommer også mye tilbakemeldinger på mye vikarbruk. Dette følger vi opp blant annet ved å følge med på utviklingen i poolen og se at bedriften faktisk gjør noe for å ansette nok folk, men her er vi avhengig av  tilbakemeldinger fra havet om bruk.

Vi passer også på når vi får gode tilbakemeldinger om personell, at vi får anbefalt de inn for ansettelse.

En av midlene vi har her er at tillitsvalgte og verneombud følger opp at vikarene som kommer ut har de rette sertifikatene og internkursene  for jobben, og at beredskapskursene er på plass. Dette kan gi oss den iamunisjonen vi trenger for å begrense vikarbruken og gi oss på land hjelp til å dokumentere brudd på interne og eksterne krav.

Vi har også fått en del bekymringsmeldinger på at personopplysninger som personnummer og andre personalopplysninger ligger ubeskyttet i GMS , SAFE har tatt opp dette og vi har fått en tilbakemelding på at dette nå er ordnet opp i , ønsker tilbakemelding på at dette stemmer og hvis ikke en dokumentasjon på dette som vi kan bruke. All slik dokumentasjon vill bli behandlet anonymt men vi  trenger  fakta for å gå videre, så all hjelp settes pris på.

Lønnslippen for 6G utbetaligen er lastet opp i Workday. Ta kontakt dersom dere har spørsmål.

Ellers var jeg, Egil og sjefen vår i SAFE Hilde Marit Rysst på besøk på Spitsbergen sist uke, Spitsbergen ligger nå i Ølen for  SPS klassing.

Mvh 

Steinar Nesse - Leder SAFE Transocean

Riggbesøk i Ølen - Transocean Spitsbergen 6.August 2019

Takk for et utrolig greit besøk på Transocean Spitsbergen i dag.

Vi brukte en hektisk dag til å gå rundt på riggen å treffe folk som resulterte i mange gode samtaler 🙏 Veldig bra 😊

Vi kommer igjen i løpet av verkstedsoppholdet.

SAFE Transocean leder Steinar Nesse og 1.Nestleder Egil Bjørgås

Safe Info 3.Juli 19

Hei

Vi har nå lagt bak oss årets lønnsoppgjør og selv om vi måtte fire på kravene så er dette ett oppgjør som vi stiller oss bak og med tanke på at det er et mellomoppgjør så er vi fornøyd.

Oppgjøret i sin helhet kan leses her:  https://safe.no/enighet-pa-nr-avtalen/

Det som var trist her var det sviket vi opplevde fra DSO som skrev under  på en så dårlig avtale at vi var villige til og gå i streik for å annullere  dette oppgjøret.

Dette oppgjøret gir   E6  3,86%     D6  3,7 % og fra C6 og videre opp på tabellen 3,6 %    DSO skrev under på 3 % for alle

For individuelt avlønnede så fikk de 2% som minimum og ramme på 3 % fra DSO og 2,6% med ramme på 3,6 % fra SAFE

Motormann som er eneste gruppen på tariff som DSO har forhandlingsrett for ville med DSO få 20051 kr og med SAFE 24670 kr som gir en forskjell på 4619 kr bedre med SAFE sitt oppgjør.

Motormenn har 3 mnd oppsigelse uansett hvilke forbund de er organisert i.

Når det gjelder SAFE og DSO i Transocean har vi et bra samarbeid lokalt.

Når det gjelder samarbeidet med IE i årets lønnsoppgjør så fungerte det meget bra og dette resultatet er på grunn av samarbeidet.

Ellers så er Arctic ute på feltet etter SPS og Spitsbergen er i ferd med og avslutte og skal inn på SPS til Ølen .

TO NORGE  har fått  SUT ( Petroleumstilsynet sin Samsvarsuttalelse)  og ligger i rute til og gå ut ca 20 Juli.

Resten av riggene er i rute og driften går bra.

Vi tar sommerferie fra helgen av men vi svarer på tlf og mail

God sommer fra Steinar, Egil og Knut.  

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Enighet på overtid hos Riksmekler

Hei alle sammen,

Litt info fra nattens hendelser:

Kl. 04:00 natt til fredag 28. juni, etter 4 timer på overtid, kom partene til enighet.

Vi er overbevist om at den reelle streikeviljen i organisasjonen spilte en viktig rolle for å nå dette resultatet. Som forhandlingsutvalg var det viktig å ha dette mandatet i ryggen.

Vi må si oss fornøyd med resultatet til tross for at forventningene var noe høyere. Allikevel har vi fått økt det tilbudet som arbeidsgiverne gav oss i forhandlingene betraktelig.

Resultatet etter meklingen:

Lønn

Det gis et generelt tillegg på 3,6 prosent som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppene A1-E, dog minimum kr 24 670 (tilsvarende 3,6 prosent av C6).

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 3,6 prosent i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på 2,6 prosent.

Minstelønnssatser økes med 24 670 kr.

Nattillegg

Nattillegg økes med kr 3 til kr 85 pr. time.

Helligdagsgodtgjørelse

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 50 pr. dag til kr 2025 pr. dag.

Det har vært god stemning i forhandlingsutvalget og det har gjennom meklingen vært en god dialog med Industri Energi.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2019.

Hi all,

Some news from last night happenings:

At 4:00 am on Friday 28 June, after 4 hours of overtime, the parties agreed.

We are convinced that the real willingness to strike in the organization played an important role in achieving this result.  As a negotiating committee, it was important to have this mandate in the back.

We must be satisfied with the result despite the expectations being somewhat higher. Nevertheless, we have increased the offer that the employers gave us in the negotiations considerably.

The result after the mediation:

Payment:

A general supplement of 3.6 % is given, which is added to the matrix's line 2 "annual salary with holiday pay" in the current salary table, the pay groups A1-E, but minimum NOK 24,670 (corresponding to 3.6 % of C6).

For the group individually paid in the individual company, a wage supplement within a limit of 3.6 % is given on average, however, so that each individual remuneration shall be guaranteed a wage increase of 2.6 % .

Minimum wage rates are increased by NOK 24,670.

night shift allowance:

Night supplement is increased by NOK 3 to NOK 85 per. hour.

Public holiday pay:

The holiday allowance is increased by NOK 50 per. day to NOK 2025 per day.

There has been a good atmosphere in the negotiating committee and through the mediation there has been a good dialogue with Industri Energi.

The result is valid from June 1, 2019.

Bli Medlem i SAFE - banner