Verneombud

Utdrag fra Hovedavtalen:

11.7 Koordinerende hovedverneombud og/eller hovedverneombud på

heltid/deltid

Hovedverneombud på hel/deltid har samme betingelser og godtgjørelse som tillitsvalgt

på hel/deltid.

11.8 Valg av koordinerende hovedverneombud

For å koordinere vernetjenesten i bedrifter hvor det er flere hovedverneombud, kan det

velges koordinerende hovedverneombud (KHVO) med rettigheter som HVO etter

arbeidsmiljølovens bestemmelser og punkt 11.7.

Spesielt i bedrifter med flere enheter innen hovedavtalens virkeområde er det viktig at

den koordinerende rollen blir ivaretatt ved at det settes inn nok ressurser

Koordinerende hovedverneombud utpekes av fagforeningen der hvor den organiserer

mer enn halvparten av de ansatte med stemmerett til valg av verneombud. Dersom to

eller flere fagforeninger til sammen organiserer flertallet utpeker disse det

koordinerende hovedverneombud. Dersom ingen fagforening alene eller sammen med

andre organiserer halvparten av de ansatte velges koordinerende hovedverneombud av

hovedverneombudene. Den som er valgbar som hovedverneombud er også valgbar

som koordinerende hovedverneombud.