Koordinerende hovedverneombud

Koordinerende hovedverneombud

KORDINERENDE HOVEDVERNEOMBUD
Roller og ansvar for koordinerende hovedverneombud (KHVO)

Koordinerende HovedVerneombud i TRANSOCEAN

Rune Sundvor  KHVO (2022 – nåtid)

Roller og ansvar for koordinerende hovedverneombud (KHVO)

Funksjon:

Koordinerende hovedverneombud skal samordne hovedverneombudenes virksomhet og håndtere saker på tvers av virkeområdet. Koordinerende hovedverneombud skal være en støtte og ressurs for verneombudstjenesten, men skal ikke overta oppgaver fra verneombud/hovedverneombud, og er ikke ankeinstans for disse.

Tiltredelse: Ihht. forskrift for verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Varighet: 2 år i henhold til AML.

Ansvar: Ihht. § 6 i AML for aktuell rigg/ prosjekt

Myndighet: Ihht. § 6 i AML

Kompetansekrav: I henhold til Transocean kurs- og kompetansekrav for funksjon.

Verktøy og kompensasjon: Arbeidsplass for KHVO på kontoret, med PC og nødvendig rekvisita. Annet materiell som er nødvendig for at KHVO skal kunne gjøre en tilfredsstillende jobb. Tilgang til intranett fra bedrifts PC ved arbeid hjemme i friperioder/eller ved fulltidsstilling.

Hovedoppgaver:

 • Bistå og koordinere HVO-arbeidet i henhold til forskrift for verneombud og arbeidsmiljøutvalg.
 • Sette årlig måltall, loggføre og følge opp måltall for arbeidstakermedvirkning ifm. Arbeidstakermedvirkningsmatrisen.
 • Fremvise kvartalsvis resultater på medvirkning og vernetjenestens arbeid i S-AMU og FS-AMU for den enkelte rigg, informative fremvisninger.
 • Medlem i Sentralt AMU (S-AMU) (4 møter i året).
 • Medlem i PVU komiteen (min. 4 møter i året).
 • Medlem i kjemikalieutvalget.
 • Overordnet vernetjenestenes representant (arbeidstakermedvirkning) i prosjekter, tilsyn, granskninger, revisjoner, risikoanalyser etc.
 • Koordinere reel arbeidstakermedvirkning i aktiviteter, jamfør punkt over.
 • Være stedfortreder for HVO ved riggspesifikke tilsyn, granskninger etc.
 • Planlegge og gjennomføre VO konferanse annethvert år (Med forbehold).
 • Riggbesøk med verifikasjonsoppgaver etter nærmere plan.
 • Delta i månedlig fellesmøte med bedriften og fagforeningene.
 • Ha detaljert oversikt over valgte representanter i vernetjenesten på den enkelte rigg og i selskapet.
 • Øvrige oppgaver i tråd med AML bestemmelser for vernetjenesten.